BINH HUYNH QUOC
BANG DOAN KIM
DE TRAN QUANG
HOI TRAN
LAN CO VUONG NGOC (Lana)
President/ Chủ Tịch
 THAO TA DUC
Internal Vice-President
Phó Chủ Tịch Nội Vụ
ELIZA LE
Human resource & Marketing Manager/ Giám Đốc Nhân Sự V
LUONG NGUYEN LE
Treasurer/ Thủ Qũy
MARY NGUYEN
Culture Coordinator/ Ủy Viên Xã Hội
PETER DUNG NGUYEN
Political Coordinator/ Ủy Viên Đấu Tranh
NAM PHAM
Webmaster